Partners

Abhinav Singh

Anisha Jayaram

Aparnaa Bhalotia

Apeksha Amin

Krishna Venkat

Kumar Abhishek Singh

Natasha Rao

Nilesh Chandra

Sankar Swamy

Sanket Sethia

Sharad Joshi

Vishal Bhat